Công việc trọng tâm
1Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tái cấu trúc Nhà trường, bao gồm tái cấu trúc tổ chức, bộ máy, nhân sự và tái cấu trúc các ngành đào tạo.
2Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định tổ chức, quản lý trên tất cả các lĩnh vực.
3Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục.
4Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.
5Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, chủ động xây dựng hợp tác và triển khai các dự án, đề tài khoa học liên ngành, địa phương, quốc gia và quốc tế.
6Phát huy và nâng cao chất lượng đội ngũ; trên cơ sở đánh giá chính xác, khách quan, công bằng hiệu quả làm việc, tiến hành trả lương tăng thêm tương ứng với bốn mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (15%), Hoàn thành tốt nhiệm vụ (10%), Hoàn thành nhiệm vụ (5%) và Không hoàn thành nhiệm vụ (0%).
7Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người học.
8Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cơ sở vật chất và trang thiết bị.
9Chuyên nghiệp hóa các hoạt động quản lý tài chính; thực hiện có hiệu quả tiết kiệm chi ngân sách theo chủ trương của Nhà nước.
10Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tăng cường quảng bá hình ảnh của Nhà trường; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đến viên chức, người lao động và người học.
Từ Hội nghị xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019